Velo-Aktionen

Road

Transonic 1.1 CHF 5'999.–

SST 1.1 CHF 4'699.–

SL 2.1 CHF 4'179.–

Altamira CX 1.1 CHF 4'949.–

Gran Fondo 2.3 CHF 2'499.–

Track Elite CHF 4'599.–

Track Pro CHF 1'399.–

Track 1.1 CHF 1'399.–